BETALAB

workinprogress
Posts Tagged ‘rehabilitacion’

Museo da Romanización

Concurso para la Rehabilitación del cuartel de San Fernando destinada a albergar el Museo da Romanización de Lugo

Plaza de Ferrol, 1

Lugo

1. Situacion

un museo de arte presentado en duas dimensións rixe os seus sistemas de circulación e define os seus percorridos en función das paredes. A distribucion das tabiquerias, das fábricas, estructuran o espacio pero tamén a forma de percorrelo.

No noso caso, a organización espacial do edificio determina 6 modulos espaciais de 260 m2 repetidos e non comunicados directamente entre si. o patio sirve de referencia e comunicación entre eles. Isto resulta nunha certa monotonía espacial, propia da vida nun cuartel pero impropia da singularidade do novo uso do edificio.  cómpre dotar ó novo museo de certa variedade espacial para mitigar á desasosegante sensación de estar sempre no mesmo espacio.

Esta ordenada e ríxida estruturación do cuartel determina en termos dun museo convencional percorridos de ida e volta (entrar e sair pola mesma porta) de cada un destes módulos. tódolos accesos están ubicados nas esquinas do patio. A necesidade de conservación desta configuración espacial e da imaxe do cuartel limitan ainda mais os marxes de intervención da proposta.

2. Estrategia

Resulta que vamos a mirar debaixo do cuartel e o que se expón non ten dúas dimensións e non está á altura dos meus ollos senón algo por debaixo dos meus pes. as paredes seguen sendo marco pero xa non son directriz.

A directriz agora está no chan e cómpre un sistema de circulación capaz de responder a este requerimento e as limitacións ó respecto que supón o marco arquitectónico do cuartel. Un sistema aberto que perfore puntualmente a nova cimentación do cuartel e cun trazado non pechado….a expensas do que se agache no chan.. asi será o chan, o arquelóxico e o novo chan que permitirá aprecialo,  o xerador da proposta.  xurde asi un novo nivel de arquitectura contemporanea entre os dous xa presentes.

Formalizando a nova relación entre o neoclasico e o romano, e respetando as esquinas do patio como lugar de acceso ós módulos neoclásicos,  vaise insinuando unha forma nova de descubrir o que agacha cada un destes modulos e os restos arqueoloxicos que aparezan no solo ó mesmo tempo. o circulo revélase entón como a forma adecuada de por en valor a orde establecida polos enxeñeiros neoclásicos. ben utilizado aporta a fluidez que ansiaba o vello cuartel para crerse museo e supón o contrapunto perfecto á ortoganalidade dos clásicos que pretende acompañar.

3. Respuesta

A partir de aqui esbozamos unha resposta real non pechada. un sistema capaz de adaptarse ós restos arqueolóxicos que aparezan no solo do cuartel e íncluso á sua ausencia puntual. cada area de solo sen restos in situ será susceptible de aproveitar para trasladar outros desperdigados pola cidade ou conservados noutros edificios.

O circulo repetiuse ata que foi camiño, e logo afinouse para ocupar sólo o necesario. por momentos asoman ós modulos e de repente avanzan ó seu interior para aproximarse os seus muros e disfrutar dunha proxeccion. repetiuse tanto o circulo que chegou a linguaxe e se non pisas un, sabes que acabou a visita.

Algúns sairon ó exterior e colleron altura, volume e entidade espacial propia. Un saiu tranasparente á superficie do patio e convertiu este en lugar de encontro. o patio abriuse a Lugo e tomou a infiltración como positiva.

Finalmente á carón do cuartel aparece o maior dos cilindros, dándalle á replica adecuada ó prismático volume do cuartel, e a modo de elemento reclamo e referencia visual do novo museo da romanización.

 

Vivienda Unifamiliar Iglesias

Vivienda Unifamiliar para Cristina Iglesias.

No construida

Mosteiron, Sada, A Coruña

Proyecto de Vivienda Unifamiliar basada en una piscina cubierta preexistente.

La actuación consiste en la materialización de una vivienda anexa a la piscina preexistente. A tal efecto se concibe un contenedor único que albergará al conjunto, materializado por una envolvente continua en la que se emplean dos materiales y dos lenguajes que se complementan, empleando mampostería de piedra con huecos estrechos continuos de suelo a techo para la zona de la piscina y muros multicapa con cámara de aire y fachada tras-ventilada con acabado de madera de roble con huecos recortados en dichas fachadas a modo de ventanas tradicionales con carpintería de aluminio anodizado

Sede para centro de arte ‘Intermediae Prado’

Concurso para Sede del centro de arte ‘Intermediae Prado’,  rehabilitacion de la antigua serreria Belga en la zona de Paseo de Prado.

No premiado. No realizado

Madrid

La propuesta nace con unos condicionantes muy delimitados, tanto desde el punto de vista urbano como desde aspectos programaticos. el nuevo centro cultural se va a insertar en un entorno transformado muy recientemente, en un tejido que cambia de uso para convertirse en uno de los ejes culturales mas importantes de madrid. a la vez, el tejido urbano se ha esponjado, por medio de la insercion de vacios urbanos hilvanados por el eje de la calle Alameda hacia Atocha, que van a interrelacionar las nuevas propuestas para el arte y la cultura. el edificio objeto de proyecto, la antigua serreria belga, va a quedar situada en un punto de articulacion del nuevo conjunto, en una situacion de transito a lo largo del nuevo eje urbano paralelo al paseo del prado.

Por otro lado, desde el punto de vista programatico y funcional, la propuesta nace con la intencion de convertirse en un laboratorio de ensayo de nuevas propuestas artistícas, como contrapunto y complemento del centro intermediae / matadero.

Por ultimo, hay que hablar del contenedor que se plantea para albergar la actuacion, el edificio de la serreria. un contendedor con un marcado carácter industrial, con un buen grado de conservacion, que alberga unos espacios capaces de albergar diversas actividades que pueden demandar una elevada cantidad de usuarios y visitantes simultaneos y que poseen un elevado valor arquitectonico intrinseco.

Basandose en todos estos valores, se plantea una propuesta que resuelva e interactúe con la trama urbana y de respuesta funcional al centro intermediae / prado. Para ello, y como punto de partida se realiza la puesta en valor del inmueble de la serreria por medio de operación de cirugia a la estructura preexistente, con la clara intencion de conservar el carácter de lo existente. Unicamente se va a eliminar la zona que va a dar frente a la nueva plaza de las letras, a fin de poder proporcionar al nuevo edificio una espacio de acceso y relacion con el vacio urbano con la dimension adecuada. asimismo se procede a eliminar las circulaciones verticales existentes y a anular los huecos del forjado de la nave de la serreria, por medio de una operación de tapado y refuerzo. el resto de la estructura se restaurará y se pondra en valor.

La intervencion subsiguiente se basa en una estrategia de adicion de contenedores con diferentes formalizaciones, que albergaran los distintos usos y las multiples circulaciones. En primer lugar un gran contenedor se inserta en el frente a la plaza de las letras albergando los diferentes accesos al edificio, tanto publicos como de personal y logistica. dicho contenedor surge con vocacion de convertirse en la “fachada” del centro intermediae  y va se deforma para dar solucion de continuidad a la zona sustraida de la estructura original. Esta concebido con un fuerte carácter de permeabilidad, por medio de la apertura de grandes huecos al exterior, y configurando su piel por medio del empleo de paneles de vidrio con alma de celdas de aluminio trasdosado con una envolvente opaca, con un carácter industrial pero delicado.

El espacio intermedio comprendido entre los dos volúmenes preexistentes está planteado como un pasaje que relaciona y articula los usos y circulaciones tanto interiores como exteriores. este pasaje queda definido.

Formalmente con una volumetria clara que alberga la versatilidad que demanda un espacio de relación con variabilidad de usos puntuales e interrelación de recorridos. la claridad del volúmen contrasta con la variabilidad de su sensación superficial al utilizarse un sistema constructivo que permite el control de su configuración.   El elemento base consiste en un panel de madera robotizado con un recorrido giratorio que permite la apertura o cierre del mismo, respondiendo así  a la demanda  de uso según la ubicación del mismo, así los situados en la cubierta ayudarían al control de la luz solar dentro del volúmen y los de las paredes formalizarían los diferentes usos requeribles al espacio, ampliando las posibilidades expositivas del programa de la propuesta.

Por ultimo una serie de contenedores  se insertan en los espacios preexistentes de la serreria para configurar los espacios expositivos y culturales, definidos todos ellos por una envolvente tersa, neutra, que posee la cualidad de iluminar y aportar color  al espacio que alberga y sus adyacencias, a fin de crear diferentes ambientes expositivos, ademas de permitir cualquier tipo de propuesta artistica, aportando la mayor flexibilidad espacial por medio de la inclusion de paneles moviles desmontables, que permiten configurar el espacio expositivo de multiples maneras.